Belasting bijkomende wooneenheden en bouwpercelen

Er wordt een contante belasting geheven op de creatie van bijkomende wooneenheden en bijkomende bouwpercelen. Deze belasting is gebaseerd op de vaststelling dat de gemeente zowel bij kleine als grote(re) projecten van verkaveling of bijkomende wooneenheden telkens bijkomende taken of dienstverlening moet realiseren. De bijkomende taken omvatten onder meer:

 • de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen (park, grote en kleine pleinen, vergroening,..) al of niet in de onmiddellijke omgeving van het project;
 • de aanleg van riolering en van wateropvang;
 • de kosten voor afvalverwerking;
 • het voorzien van infrastructuur voor voldoende kinderopvang; 
 • het behouden en uitbouw van onderwijsvoorzieningen zoals scholen; 
 • het aanleggen, onderhouden of ondersteunen van sportinfrastructuur; 
 • het voorzien van jeugdinfrastructuur of infrastructuur voor verenigingen (jeugdhuis, fuifzaal, ontmoetingscentra);
 • voorzieningen voor ouderen zoals een lokaal dienstencentrum; 
 • het voorzien en onderhouden van speelterreinen met speeltuigen en speelaanleidingen; 
 • het voorzien en onderhouden van buurtparkings of parkeerplaatsen (auto’s, moto’s, fietsen);
 • het mee voorzien en realiseren van sociale woningen; 
 • ingrepen aan verkeersinfrastructuur om mobiliteitsaspecten te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

We verduidelijken hierbij dat de bouw van een nieuwe woning met 1 wooneenheid op een bestaand perceel niet wordt beschouwd als een bijkomende wooneenheid. De belasting is ook niet verschuldigd voor de eerste wooneenheid op een bijkomende kavel in het geval dat de belasting voor deze bijkomende kavel in toepassing van dit reglement al betaald is. 

Deze belasting is gradueel opgevat omdat de bijkomende taken die de gemeenten moet opnemen ten gevolge van het uitvoeren van een project, omvattender en groter zijn naarmate het project groter is (i.e. meer kavels omvat en/of meer wooneenheden omvat). Meer kavels of meer wooneenheden hebben bijgevolg een grotere en meer acute impact op de gemeentelijke taken of dienstverlening met telkens hogere kosten. 

Het invoeren van deze belasting is daarnaast een manier om een rem te zetten op de middelgrote verkavelingen en vastgoedontwikkelingen waarbij het landelijk karakter van de gemeente onder druk komt te staan. 

In dit belastingsreglement zijn vrijstellingen voorzien.

Relevante producten