Woonproject

Wonen tussen Dijle en Velp is het intergemeentelijk woonproject van de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee en Rotselaar. Het project wordt gefinancierd door Wonen-Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeenten. Het woonproject levert verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners:


•  Woningkwaliteit
De technisch adviseur van het woonproject geeft informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden.


•  Leegstand en verwaarlozing
De gemeente wil langdurige leegstand voorkomen en aanpakken door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen. Er is een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je kan worden belast op het langdurig leegstaan van je woning of gebouw. Als eigenaar van een leegstaande woning kan je leegstand op verschillende manieren aanpakken. De leegstandsconsulent van het woonproject geeft je graag de nodige uitleg.
De gemeente wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op haar grondgebied voorkomen en bestrijden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwval de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. De gemeenteraad legt in een reglement 'Registratie verwaarloosde woningen en gebouwen' vast hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping, enz... gebeurt en welke de gevolgen van de opname kunnen zijn. De technisch adviseur van het woonproject biedt ondersteuning en begeleiding bij herstel aan de eigenaars indien nodig.


• Ondersteuning lokaal woonbeleid
Als projectuitvoerder van het woonproject ondersteunt een beleidsmedewerker de gemeente bij het uitstippelen van lokaal woonbeleid. De beleidsmedewerker volgt de wetgeving rond wonen op, adviseert de gemeente bij de opmaak van reglementen i.v.m. wonen, helpt de gemeente bij het uitstippelen van een gemeentelijke beleidsvisie, … Om het lokaal woonbeleid in de gemeente goed af te stemmen met alle partners, zal de beleidsmedewerker ook geregeld lokaal woonoverleg organiseren waarbij alle belangrijke huisvestingsactoren die actief zijn in de gemeente betrokken worden.


• Voor al je vragen rond wonen
Voor alle andere vragen rond wonen, zoals premies voor verbouwingen, aangepast wonen, sociaal huren, … kan je terecht bij het Wooninfopunt.