Verkoop Site Korbeekdamstraat-Groenstraat

Openbare verkoop met onderhandelingsprocedure

Deze procedure valt niet onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Het doel van deze procedure is de realisatie, op eigen privaat risico en onder privaat bouwheerschap, van een privaat project, ingebed in publieke ruimtelijke voorwaarden eigen aan een gebiedsontwikkeling.

 Niettegenstaande het geen overheidsopdracht betreft, zal de Verkoper de verkoopprocedure organiseren op basis van een open en transparante marktbevraging met waarborg van een gelijke mededinging en inachtneming van de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Door het indienen van een Offerte stemmen de Kandidaat-kopers in met deze werkwijze.

De verkoopprocedure kan uit onderstaande fasen bestaan. Evenwel behoudt de Verkoper zich het recht voor om dit procedureverloop gaandeweg, in overeenstemming met de behoeften van de procedure, aan te passen.

De kavel is eigendom van het OCMW van Oud-Heverlee. Het lokaal bestuur Oud-Heverlee wenst deze kavel te verkopen met het oog op de realisatie van kwalitatieve, gediversifieerde woonvormen, waaronder sociaal wonen. Tegelijk wil het lokaal bestuur Oud-Heverlee in het kader van goed bestuur een zo hoog mogelijke opbrengst bekomen voor de realisatie van een aantal geplande investeringen in openbare infrastructuur van het lokaal bestuur Oud-Heverlee.

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee beoogt een kwalitatief project met minimale wegenis, geen klassieke verkaveling, dat rekening houdt met de (draagkracht)/bestemmingen in de omgeving. De ligging van het perceel nabij het centrum van de deelgemeente Oud-Heverlee en dichtbij een grote verbindingsweg naar Leuven (Waversebaan) maakt dat de stedenbouwkundige invulling in brede zin en de architecturale kwaliteit van de op te richten gebouwen zeer belangrijk zijn.

Onder ‘stedenbouwkundige invulling’ horen niet alleen de strikt stedenbouwkundige normen zoals de inplanting, densiteit, bouwhoogte enz. maar ook de organisatie van de mobiliteit en de ontsluiting, de groenen omgevingsaanleg, het parkeren, de publieke voorzieningen, het beperken van verharding en optimale waterinfiltratie...

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee wenst ook bepaald aandeel sociale woningen te realiseren op dit perceel. Voor de verkoop wordt een openbare procedure gevolgd, waarbij de toewijzing van de verkoop gebeurt na ontvangst en beoordeling van de offertes. Het bestuur heeft een stedenbouwkundige visie (bijlage 1) laten opmaken. De mate waarin de offerte rekening houdt met de richtlijnen die afgeleid zijn uit deze stedenbouwkundige visie, is een belangrijk beoordelingscriterium

Contactpersoon

Als contactpersoon bij de Verkoper is Marijke Pertz, algemeen directeur, aangesteld. Kandidaat-kopers kunnen schriftelijk per brief of email vragen om inlichtingen richten aan de contactpersoon.


Telefoon: 016 38 88 11
Email: marijke.pertz@oud-heverlee.be