Verhoogde tegemoetkoming

Heb je een lager inkomen, dan heb je misschien al recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Je betaalt dan minder voor jouw gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen. Het statuut geeft je ook recht op een voordelig busabonnement.

Maar wist je dat dit statuut ook de sleutel is naar een aantal tussenkomsten vanuit de gemeente ?

  • Ouders die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming kunnen een sociaal-educatieve toelage aanvragen voor hun school lopende kinderen van 40,00 euro voor kleuteronderwijs, 50 euro voor lager onderwijs, 85,00 euro voor secundair onderwijs en 110,00 euro voor hoger onderwijs.
  • Je krijgt tot 80 % korting op gemeentelijke sportkampen en gemeentelijke culturele of sportieve initiatieven.
  • Binnenkort kan je in onze gemeente ook een Uitpass aanvragen, waarmee je korting krijgt op culturele activiteiten, en inschrijvingen bij sportclubs.
  • Je hebt recht op een verwarmingstoelage, een tussenkomst in de kosten van stookolie.
  • De verhoogde tegemoetkoming geeft ook recht op sociaal tarief bij naschoolse kinderopvang.

We breiden onze tussenkomsten vanaf 2021 verder uit voor inwoners met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. We hopen zo om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen de steun te kunnen geven waar ze recht op hebben.¬†

Vanaf 2021 kunnen mensen met verhoogde tegemoetkoming ook een tussenkomst van 50,00 euro vragen in hun DifTar-rekening. Deze bijdrage in afvalkosten wordt rechtstreeks gestort op uw DifTar-rekening. Je bezorgt een kopij van het attest van jouw recht op verhoogde tegemoetkoming aan de sociale dienst van het OCMW door het per post te versturen, in onze brievenbus te steken of het te (laten) bezorgen aan onze dienst. Online kan het via het digitaal loket.

De gemeente had ook al een tussenkomst in afvalkosten voor andere groepen. Voor deze groepen verandert er niets: aan gezinnen met jonge kinderen (< 2 jaar) wordt automatisch een tussenkomst van 50,00 euro toegekend.
Ook omwille van medische redenen kan je een tussenkomst van 50,00 euro krijgen in afvalkosten. Je dient hiervoor een attest van de behandelende arts binnen te brengen waaruit blijft dat jouw aandoening een aanzienlijke hoeveelheid extra afval tot gevolg heeft. Deze aanvraag kan ook via het digitaal loket.

Heel wat groepen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming: mensen met een leefloon, personen met een handicap, eenoudergezinnen, langdurig werklozen.
Er gebeurt steeds een controle van jouw gezinsinkomen door het ziekenfonds. Het attest van jouw ziekenfonds geldt als bewijs voor de gemeente. Meer informatie over alle voordelen en het recht op verhoogde tegemoetkoming kan je bekomen bij jouw mutualiteit, bij het OCMW of vind je hier.
Bijna één op zes Vlamingen heeft recht op dit statuut.