Opvoeders kind met een handicap toelage

Inwoners van Oud-Heverlee die thuis de verzorging op zich nemen van een kind dat gerechtigd is op verhoogde kinderbijslag krijgen een jaarlijkse toelage voor de bijzondere zorgen die dit kind vereist en dit tot zijn/haar 21 jaar. Voorwaarde is wel dat het kind niet in een instelling of internaat verblijft.

De toelage wordt gebaseerd op het aantal punten toegekend in het kader van de wetgeving op de verhoogde kinderbijslag voor zieke en gehandicapte personen. Omdat dit evaluatiesysteem gebaseerd op drie pijlers pas sedert 2003 in voege is, zijn er nog een aantal kinderen die een score bekwamen op basis van het vorige scoresysteem dat alleen rekening houdt met de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.

De toelage dient als volgt worden vastgesteld :

bedrag toelage

oud evaluatiesysteem

verhoogde kinderbijslag

(KB 3 mei 1991)

nieuw evaluatiesysteem

verhoogde kinderbijslag

(KB 28 maart 2003)

max 150,00 euro

invaliditeitsgraad van 66%

4 punten in pijler 1 (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind)

of

6 tot en met 11 punten in de drie pijlers samen

max 200,00 euro

4 tot en met 6 punten

12 tot en met 17 punten in de drie pijlers samen

max 250,00 euro

7 of meer punten

18 of meer punten in de drie pijlers samen

De toelage zal uitgekeerd worden binnen de perken van het voorziene budget.

De aanvraag tot toelage dient uiterlijk op 31 december bij het OCMW ingediend en vergezeld te zijn van een attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds waaruit het puntenaantal blijkt dat aan het kind met recht op verhoogde kinderbijslag werd toegekend of een attest van FOD Sociale Zekerheid tot bewijs van ernstige handicap.

U kan de toelage aanvragen via het online formulier of het aanvraagformulier bezorgen aan de sociale dienst.