Schoolraad

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de scholen van de gemeente.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de scholen en bevordert overleg en samenwerking tussen deze 3 gemeentescholen.

In de schoolraad zetelen de verkozen vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap (telkens van de 3 gemeentescholen).
De directeurs van de scholen, alsook de schepen van onderwijs wonen de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

We vergaderen 3x per jaar.