Energieprestatiecertificaat voor een publiek gebouw (EPC Publiek)

Bepaalde publieke gebouwen moeten een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het moet op een zichtbare plaats opgehangen worden en informeert hoe energiezuinig het gebouw is.

Tot op heden werd deze verplichting ingevuld door de opmaak van een EPC Publiek. Binnenkort komt dit EPC voor publieke gebouwen echter te vervallen en zal dit vervangen worden door het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Het bestaande EPC Publiek zal dus geleidelijk aan verdwijnen.
Bent u toch nog van plan een EPC Publiek te laten opmaken of te laten vernieuwen, neem dan eerste even contact op met het VEKA, via veka@vlaanderen.be.

Voorwaarden

 • Publieke gebouwen zijn gebouwen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht. Dat zijn organisaties zoals:
  • overheden, overheidsagentschappen, OCMW’s, overheidsbedrijven, lokale besturen …
  • onderwijsinstellingen: scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs of voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten
  • gezondheidsvoorzieningen
  • welzijnsvoorzieningen: organisaties die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezin, maatschappelijk welzijn, inwijkelingen, personen met een handicap, bejaarden, jeugdbescherming,…
 • Ook beschermde gebouwen vallen onder deze regelgeving omdat het certificaat een informatief doel heeft en geen verplichting inhoudt om de energiebesparende maatregelen die eventueel in strijd kunnen zijn met de bescherming, ook effectief uit te voeren.

Hoe aanvragen

Er zijn 2 verplichtingen waaraan moet voldaan zijn:

 1. Het beschikken over een geldig EPC-certificaat. Publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 250 m² moeten verplicht over een energieprestatiecertificaat beschikken. Tot op heden werd deze verplichting ingevuld door de opmaak van een EPC Publiek. Binnenkort komt dit EPC voor publieke gebouwen echter te vervallen en zal dit vervangen worden door het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Het bestaande EPC Publiek zal dus geleidelijk aan verdwijnen.
  Let op: het EPC NR dat het EPC publiek vervangt, zal moeten opgemaakt worden door de gebouweigenaar, erfpachter of opstalhouder en niet door de gebouwgebruiker, zoals bij het EPC publiek het geval is. Bent u toch nog van plan een EPC Publiek te laten opmaken of te laten vernieuwen, neem dan eerste even contact op met het VEKA, via veka@vlaanderen.be.
 2. Uithangplicht. Publieke en overheidsgebouwen met bruikbare vloeroppervlakte vanaf 250 m² moeten hun bezoeker informeren over de energiezuinigheid van hun gebouw door het voorblad van het energieprestatiecertificaat op een zichtbare plaats op te hangen.
  De EPC-plichtige overhandigt de gebruiker daarvoor een kopie van het certificaat.

  Geldigheid van het EPC voor publieke gebouwen

  Het EPC voor publieke gebouwen heeft een geldigheidstermijn van 10 jaar. Echter, vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Een op dat moment nog geldig EPC Publiek zal dus niet langer gebruikt kunnen worden om aan de uithangplicht te voldoen

  Uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen: om aan de uithangplicht te voldoen, kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC publiek uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend. Nadien kan enkel nog een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR of EPC kNR) gebruikt worden om aan de uithangplicht te voldoen.

  Controle EPC voor publieke gebouwen

  Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC in publieke gebouwen. Als men niet over het nodige EPC beschikt, kan het VEKA de gebouwgebruiker een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro tot maximaal 5000 euro.

  Uitzonderingen

  Welke gebouwen/organisaties zijn geen publieke gebouwen?

  • lokalen van jeugdverenigingen (Scouts, KSA, Chiro, ...)
  • religieuze gebouwen zoals kerken, …
  • gebouwen die niet vaak door het publiek bezocht worden, bijvoorbeeld een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor het sorteren van post of het opslaan van goederen
  • hotels
  • private kantoren en banken
  • gebouwen met bestemming industrie, zoals opslagplaatsen, loodsen
  • brandweerkazernes.