Afstandsregels bomen en hagen & kappen van bomen

Aanplanting

Bij het aanplanten van planten, struiken en bomen, moet er rekening mee gehouden worden dat hoogstammige bomen (bomenrij, houtkant, bosje, uitgegroeide haag) minimaal op 2 meter afstand van de zijdelingse perceelsgrens geplant moeten worden of 6 meter in landbouwgebied. Bebossing van landbouwgrond kan enkel met een vergunning van het schepencollege.

Een haag mag op een halve meter van de buren aangeplant worden of op de perceelsgrens mits wederzijds akkoord (=gemeenschappelijke haag). Dit kan best vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst en wil men deze afspraak ook laten gelden voor nieuwe eigenaars, dan laat men de overeenkomst best beschrijven in een notariële akte. Voor gemeenschappelijke hagen moeten de kosten worden gedeeld, wat betekent dat ieder zijn kant moet snoeien en de helft van eventuele herstellingskosten dient te betalen.

Aan de straatzijde mag men hagen aanplanten tot op een halve meter van de rooilijn (scheiding privaat/openbaar domein). Let wel op voor overhangend groen over het openbaar domein en zorg ervoor dat het zicht van het verkeer, zeker op hoeken van straten, niet gehinderd wordt!

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de hoogte van een haag of boom.

Tip: kies voor streekeigen groen omdat die het hier nu eenmaal beter doen.

Kappen van bomen

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

 Voor het kappen van een hoogstammige boom (= een boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van een meter of meer) moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Je hebt geen omgevingsvergunning nodig als de te kappen bomen aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • Ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
  • Ze bevinden zich op een huiskavel van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
  • Ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;

Kapmachtiging of ontbossingsvergunning (bos)

 Zodra bomen deel uitmaken van een bos zijn er twee mogelijkheden:

  • Kapmachtiging => als na het kappen van de bomen het bos behouden blijft
  • Ontbossingsvergunning => als na het kappen van de bomen het bos is verdwenen of het restant niet meer als bos kan aanzien worden, dient een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te worden aangevraagd.

Er is geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar én mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het Agentschap voor natuur en bos.

Bovendien moet men ook geen omgevingsvergunning hebben als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen.

Wanneer een vergunning wordt gegeven om een bos te kappen, moet dat gekapte bos gecompenseerd worden. De compensatieplicht bestaat uit het aanplanten van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

Het compensatieformulier dient toegevoegd te worden aan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Meer informatie vindt u in de brochure “regelgeving bij het ontbossen” en op de website van Natuur en Bos

Natuurvergunning

Is uw eigendom gelegen in agrarisch gebied, groen-, park-, buffer-, bos-,vallei-, bron- of natuurontwikkelingsgebied of ligt het in een Habitat-of Vogelrichtlijnengebied of in een Ramsargebied, is het mogelijk dat uw bomen deel uitmaken van een landschapselement zoals een houtkant of een bomenrij. In dit geval dient u over een natuurvergunning te beschikken of vervangend een stedenbouwkundige vergunning welke ter advies werd voorgelegd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.