Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

Plannen van aanleg leggen de gekozen bestemmingen voor een bepaald deel van het grondgebied juridisch op kaart vast. Bij elke bestemmingscategorie horen stedenbouwkundige voorschriften. De bekendste plannen van aanleg zijn de gewestplannen (zie aparte item) en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's).

De plannen van aanleg worden geleidelijk vervangen door de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die op drie niveaus worden opgemaakt:

  • gewestelijk RUP: voor een deel of delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest
  • provinciaal RUP: voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie
  • gemeentelijk RUP: voor een deel of delen van het grondgebied van de gemeente

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's)

De gemeente Oud-Heverlee beschikt over de volgende 3 BPA's:

-BPA Winkelveld

Doel: invulling van het woonuitbreidingsgebied in de deelgemeente Oud-Heverlee, goedgekeurd bij M.B. van 11/03/1987.

-BPA Dinkendaal

Gelegen te Blanden en goedgekeurd bij M.B. van 25 juli 2008.

-BPA Laag-Blanden

Gelegen te Blanden en goedgekeurd bij M.B. van 25 juli 2008.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

De gemeente Oud-Heverlee valt deels in het gewestelijk RUP Heverleebos-Meerdaalwoud. Informatie omtrent dit gewestelijk RUP kan u vinden via de website www.ruimtelijkeordening.be of via volgende link:https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPSDetail/rid/RUP_02000_212_00363_00001

De gemeente Oud-Heverlee beschikt over de volgende gemeentelijke RUP's:

-RUP Woonuitbreidingsgebied Blanden: goedgekeurd

Doel: Dit RUP wordt begrensd door de Haasroodsestraat, de Kouterstraat, de Interleuvenstraat en de Kartuizersstraat te Blanden. Het RUP maakt het mogelijk om een openbare groene ruimte en een woonzorgzone met bijhorende functies te kunnen voorzien.

-RUP Don Bosco

Doel: Dit RUP bepaalt het ontwikkelingsperspectief van het instituut Don Bosco met zijn activiteiten. Het plangebied bestaat uit een domein van ca. 6 ha tussen de spoorweg, de Don Boscolaan, de Rozenbergstraat en de Groenstraat te Oud-Heverlee.

Op datum van 26 juni 2014 werd het RUP definitief goedgekeurd door de deputatie zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2014. De definitieve goedkeuring verscheen in het Belgisch Staatsblad op 14 augustus 2014 (vanaf 28 augustus 2014 in werking).

 -RUP Sint-Annaveld: goedgekeurd

Doel: Voor het gebied rond het Sint-Annaveld, heeft de gemeente het initiatief genomen voor de opmaak van een gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeente verantwoordt dit ruimtelijk uitvoeringsplan omwille van zijn ruimtelijke situering en complexe planologische context. Ruimtelijk sluit dit gebied aan bij het centrumgebied van de deelruimte Oud-Heverlee, maar anderzijds paalt het ook aan aan het Heverleebos. De westelijke grens van het gebied is de Waversebaan waarlangs een aantal belangrijke invullingen hebben plaatsgevonden. Deze invullingen hebben allemaal te kampen met een sterke problematiek inzake zonevreemdheid. De gemeente opteert voor een conservatief ontwikkelingsperspectief dat zich baseert op het bieden van rechtszekerheid aan de bestaande ruimtelijke structuur. Aan de zijde van de Waversebaan zal hierbij het accent meer liggen op (huidige) dynamische functies, waar in de richting van de bosrand het gebied een meer luw (laagdynamisch) karakter krijgt. Het gemeentelijk afwegingskader inzake zonevreemde infrastructuur is voor het globale gebied toegepast in het RUP.