Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn een opsomming van categorieën die van toepassing zijn voor het Vlaamse gewest.

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u of iemand op uw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen

 • van het OCMW (categorie 1):
  • leefloon
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • voorschot op een tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2A):
 • van de Zorgkas (categorie 2B)
 • van Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) (categorie 2C)
 • van de Federale Pensioendienst (categorie 3):
  • inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’)
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • tegemoetkoming voor hulp van derden.
 • Categorie 4. U hebt recht op sociaal tarief voor aardgas als u huurder bent van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie in een gebouw dat verhuurd wordt door
  • sociale huisvestingsmaatschappij
  • gewestelijke huisvestingsmaatschappij
  • sociaal verhuurkantoor erkend door het Vlaams Woningfonds
  • OCMW.
 • Tijdelijk recht op sociaal tarief. Van februari 2021 tot eind maart 2022 hebben personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. voor eigen gebruik (residentiële afnemer)
  Normaal gezien krijgt u van uw energieleverancier automatisch het sociaal tarief.
  Krijgt u het sociaal tarief niet automatisch? Zie ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming maar niet automatisch sociaal tarief gekregen voor elektriciteit en aardgas?

Hoe aanvragen

Automatische toekenning

Het sociaal tarief wordt automatisch toegepast, behalve voor personen uit categorie 4.

Het kan even duren voor het sociaal tarief voor de eerste keer wordt toegepast op uw factuur. De FOD economie laat om de 3 maanden aan de energieleverancier weten welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Het recht op het sociaal tarief gaat altijd in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u behoort tot een categorie van rechthebbenden. De datum van de beslissing komt ongeveer overeen met de datum waarop u voor de eerste maal een tegemoetkoming hebt ontvangen. De mogelijke startdata van het recht zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

Wat als sociaal tarief niet automatisch wordt toegekend?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om het sociaal tarief automatisch toe te kennen. In dat geval doet u het volgende:

 1. vraag een papieren attest aan bij de instantie waar u uw uitkering of tegemoetkoming krijgt, zie de veelgestelde vraag ‘Ik heb een attest nodig...’ op deze pagina.
 2. bezorg dit attest aan uw leverancier.

Categorie 4?

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, hebt u ook recht op het sociaal tarief. Maar u krijgt het niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

Meer info

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunt u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor het sociaal tarief. U kunt verder ook nagaan of u het sociaal tarief automatisch krijgt, voor welk contract en hoe lang. De databank krijgt elke 3 maanden een update.
U kunt ook bellen naar het contactcenter van de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33.

Kostprijs

Voor aardgas bestaat er 1 sociaal tarief.

Voor elektriciteit bestaan er 3 soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) bepaalt en publiceert de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden (sinds 1-7-2020) om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.

Het sociaal tarief is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen.

Uitzonderingen

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.
Bijvoorbeeld als u:

 • een uitkering van een verzekering ontvangt
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt
 • “artikel 60” van het OCMW geniet
 • zich in schuldbemiddeling bevindt

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen
 • personen die in een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis verblijven
 • personen die in een assistentiewoning verblijven én die geen aparte afrekening voor gas en elektriciteit krijgen.