Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit

Een technicus die instaat voor de keuring vóór eerste ingebruikname, het periodieke onderhoud en de verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen (cv-ketels), moet hiervoor erkend zijn.

  Op de website van het Departement Omgeving kunt u de erkende technici opzoeken via de Overzichtslijsten erkende personen (selecteer in de zoekmodule 'Technici gasvormige brandstof', 'Technici vloeibare brandstof' of 'Technici verwarmingsaudit').

  Voorwaarden

  Er zijn 3 verschillende erkenningen als technicus mogelijk:

  • erkenning als ‘technicus vloeibare brandstof

  • erkenning als ‘technicus gasvormige brandstof

   • basismodule GI (gasketel met niet-premix-brander of premix-brander): voor de meeste particuliere woningen of appartementen

   • uitbreidingsmodule GII (gasketel met een aparte ventilatorbrander): alleen na het behalen van GI, voor gebouwen waar hoge vermogens vereist zijn.

  • erkenning als ‘technicus verwarmingsaudit’.

  Om een van de bovenstaande erkenningen te behalen, moet u voldoen aan:

  • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • en in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

  De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

  • Keuring, onderhoud en verwarmingsaudit correct uitvoeren en de normen en codes van goede praktijk toepassen, zoals vermeld in hoofdstuk 4 van het Stooktoestellenbesluit.
  • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
  • 5-jaarlijks de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum.
  • Attesten en rapporten volledig en correct invullen, ondertekenen en minstens 1 jaar ter beschikking houden.
  • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
  • Elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.

  Meer info over de verplichtingen voor erkende technici op de website van het Departement Omgeving.

  Hoe aanvragen

  Opleiding om het certificaat van bekwaamheid te behalen

  • U schrijft zich in bij een erkend opleidingscentrum naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in de overzichtslijsten opleidingscentra (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit’).
  • Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Als u geslaagd bent voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.
   Het erkenningsnummer is persoonlijk en begint met
   • de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bijv. TV12459)
   • de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bijv. GV00234)
   • of de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bijv. VA+00234).

  5-jaarlijkse bijscholing

  • De uiterste datum voor het volgen van uw 5-jaarlijkse bijscholing vindt u
   • op uw certificaat van bekwaamheid
   • of in de Overzichtslijsten erkende personen (selecteer in de zoekmodule ‘Technici gasvormige brandstof’, ‘Technici vloeibare brandstof’ of ‘Technici verwarmingsaudit’).
  • U kunt de bijscholing volgen in een opleidingscentrum naar keuze. Zie Overzichtslijsten erkende opleidingscentra (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit’).

  Kostprijs

  Als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof of technicus verwarmingsaudit moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

  • Voor 2021 bedraagt de jaarlijkse retributie: 29 euro.
  • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • De technicus gasvormige brandstof moet voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII geen bijkomende jaarlijkse retributie betalen.

  Reglement

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).