Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. 

De gemeente past een sociale correctie toe voor de personen die tot de rechthebbende categorieën behoren Deze sociale correctie wordt toegekend per aansluitpunt en verwerkt als tegoed op de DifTar-rekening van de rechthebbende.

  1. Gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar (ingeschreven in het bevolkingsregister van Oud-Heverlee op 1 januari van het dienstjaar), wordt de rekening éénmaal per jaar automatisch gecrediteerd met een bedrag van 50,00 euro. Gezinnen hoeven zelf geen actie te ondernemen.
  2. Voor de inwoner die om medische reden bv. incontinentie, stoma of andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie tot gevolg hebben, wordt de sociale correctie ten bedrage van 50,00 euro éénmaal per jaar op de diftarrekening gestort, na indiening van een aanvraag.

    De aanvraag bestaat uit een attest van de behandelende arts waaruit blijft dat uw aandoening een aanzienlijke hoeveelheid extra afval tot gevolg heeft. Op het attest van de arts plakt u een klevertje van uw mutualiteit. Voor de attesten met de vermelding “Permanent” moet niet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden.

  3. Voor inwoners die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, wordt de sociale correctie ten bedrage van 50,00 euro éénmaal per jaar op de diftarrekening gestort, na indiening van een aanvraag. De aanvraag bestaat uit het attest dat u rechthebbende bent van de verhoogde tegemoetkoming. Dit attest is te bekomen bij de mutualiteit.
  4. Voor inwoners die een steun ontvangen van het OCMW, die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale overheid (vb. leefloon), inwoners die genieten van een sociaal educatieve toelage, inwoners in budgetbeheer bij het OCMW, wordt de sociale correctie ten bedrage van 50,00 euro op de diftarrekening gestort nadat zij deze steun voor de eerste keer hebben ontvangen. De inwoners hoeven zelf geen actie te ondernemen. De toekenning wordt jaarlijks herzien.

Voor zowel categorie B als voor C bezorgt u het gevraagde bewijs aan de sociale dienst van het OCMW door het per post te versturen, in onze brievenbus te steken, het te (laten) bezorgen aan onze dienst. Online kan het hier.

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.