Sociaal educatieve toelage

Zoals de vorige jaren zal het OCMW een toelage toekennen aan gezinnen of alleenstaanden die schoolgaande kinderen hebben en aan bijkomende onderstaande voorwaarden voldoen. Er zijn enkele wijzigingen in het reglement.

Om recht te hebben op de toelage moet de aanvrage aantonen dat aan volgende voorwaarden
voldaan is:

 • alleenstaande of gezin waarvan minimum 1 persoon recht op verhoogde
  verzekeringstegemoetkoming (RVT) geniet op het moment van de aanvraag; OF
  2/2
 • alleenstaande of gezin waarvan het recht op verhoogde tegemoetkoming nog niet werd
  onderzocht door hun mutualiteit maar waarvan de maatschappelijk assistent vaststelt dat het
  inkomen lager ligt dan het jaarlijks geïndexeerd grensbedrag van de verhoogde
  tegemoetkoming. Deze gezinnen kunnen slechts éénmaal de sociaal educatieve toelage
  bekomen op basis van deze toekenningsregel ; OF
 • personen die in budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve
  schuldenregeling zijn

EN

 • met kinderen die schoolgaand zijn en recht geven op een groeipakket. Vanaf 18 jaar dient er een inschrijvingsbewijs van de school toegevoegd te worden aan de aanvraag. Minstens één ouder/opvoeder moet gedomicilieerd zijn in Oud-Heverlee en het kind of de kinderen minstens 50 % van de tijd in Oud-Heverlee verblijven (dient bewezen te worden aan de hand van een vonnis, een akte of een verklaring op eer indien het kind niet gedomicilieerd is in Oud-Heverlee).OF 
 • personen die een aanvraag voor zichzelf indienen en ouder zijn dan de
  groeipakketgerechtigde leeftijd komen in aanmerking wanneer zij een opleiding met voltijds leerplan volgen en een inschrijvingsbewijs van de school toevoegen.


De aanvraag kan het ganse schooljaar gebeuren (01/9 tot 30/06) maar er zal maar 1
keer per schooljaar en per aanvrager een toelage toegekend worden.
Bij co-ouderschap of andere gezinsvormen kan voor hetzelfde kind door alle ouders een
aanvraag gedaan worden.


De personen die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de volgende
tegemoetkoming per betrokkene in het:

 • kleuteronderwijs: €40
 • lager onderwijs: €50
 • middelbaar onderwijs (volledig leerplan, incl. duaal leren): €85
 • hoger onderwijs (hoger niet-universitair en universitair onderwijs, die beschouwd worden als
  studies met volledig leerplan (studie van minimum 27 studiepunten). Enkel indien het laatste
  semester van de studie bestaat uit minder dan 27 studiepunten geldt dit ook indien
  geattesteerd.): €110

Hoe vraagt u deze toelage aan ?

 • U vult het aanvraagformulier volledig in, ondertekent het en bezorgt het aan de sociale dienst. U heeft recht op 1 toelage per schooljaar.

Het formulier is aan te vragen via telefoon of vindt u in de bijlagen. U kan ook het contactformulier van het digitaal loket invullen.

 • Een extra bewijs wordt toegevoegd:
  • o Voor meerderjarige schoolgaande kinderen: een inschrijvingsbewijs van de school.
  • o Indien de kinderen geen domicilie hebben in Oud-Heverlee: een bewijs dat de kinderen minstens 50 % van de tijd in de gemeente verblijven.

Hoe contact opnemen?

U kan steeds bij de sociale dienst van het OCMW terecht na afspraak, via het telefoonnummer 016/38 88 90, via het emailadres socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be of per post op het adres Gemeentestraat 10 te 3054 Vaalbeek.