Mantelzorgpremie

Het OCMW kent een mantelzorgtoelage toe aan mantelzorgers als blijk van waardering voor de vrijwillige inzet die zij leveren bij de permanente opvang en thuisverzorging van (een) zorgbehoevende oudere(n). Het OCMW wil hiermee de thuiszorg aanmoedigen en inwoners de kans geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Wie kan de toelage aanvragen?

De centrale hulpverleners die de zorg waarnemen voor een oudere, een langdurig zieke of een zwaar gehandicapte inwoner(s) uit de gemeente. De tegemoetkoming dient om een aantal kosten te dekken die de verzorging met zich mee brengt.

Let op: indien u recht heeft op een premie van de Vlaamse zorgverzekering komt u niet in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgpremie. Indien de persoon die u verzorgt uw partner is kan u evenmin aanspraak maken op de mantelzorgpremie.

Hoe vraagt u de toelage aan?

Elke aanvraag bevat een medisch attest, een puntenschaal, een ondertekende

engagementsverklaring van de centrale hulpverlener en het meest recente aanslagbiljet van

de personenbelasting en het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van de zorgbehoevende.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt 50,00 euro per maand.

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan.