Oproep Gecoro

De GECORO staat voor ‘gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening’. De GECORO heeft als opdracht de gemeente te adviseren betreffende dossiers van ruimtelijke ordening.

Hieronder dient te worden verstaan: adviezen bij de verdere uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in de vorm van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), de stedenbouwkundige verordeningen, mogelijke omgevingsvergunningsaanvragen binnen de normen door de Vlaamse Regering bepaald en bij gemeentelijke beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening.

De GECORO wordt samengesteld uit één voorzitter, een aantal deskundigen en een aantal maatschappelijke geledingen. Bij de kandidaturen dient er een keuze gemaakt te worden uit deze geledingen.

Dienst ruimtelijke ordening, ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be