Openbare onderzoeken Vlaanderen

Gepubliceerd op  do 03 jan 2019
Volgende openbare onderzoeken liggen digitaal ter inzage: ontwerp waterbeleidsnota 20-25 en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6), wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval -2.

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kunt u uw mening geven over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-MER. Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Eén van de stappen in de totstandkoming van dit mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht.

Van 14 januari tot en met 13 maart 2019 kunt u uw mening geven over de wijziging van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval -2. Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. 

Deze 3 openbare onderzoeken kan u hier raadplegen.

Eventuele bezwaren en opmerkingen worden bij voorkeur rechtstreeks en digitaal aan de betrokken Vlaamse administratie gericht.

De gemeente beschikt niet over papieren inkijkexemplaren.