Openbaarheid van bestuur

Indien u een besluit wenst in te kijken of er een afschrift van te ontvangen dan moet u een aanvraag indienen. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren.
U kan uw aanvraag per brief (Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee) of per e-mail (secretariaat@oud-heverlee.be) richten aan het gemeentebestuur.

Uw aanvraag moet volgende zaken bevatten:
• uw naam en adres (indien u de aanvraag indient voor een andere persoon, dient u ook de identiteitsgegevens van die persoon te vermelden);
• welk besluit u graag wil inzien of een afschrift van wil krijgen;
• eventueel de vorm waarin u de gevraagde informatie wil ontvangen.
Indien het gevraagde document van persoonlijke aard is, moet u aantonen dat u rechtstreeks en persoonlijk in uw rechtssituatie kan worden geraakt. Dit is evenwel niet van toepassing als de aanvraag betrekking heeft op:
- informatie van persoonlijke aard over de aanvrager zelf;
- milieu-informatie;
- bestuursdocumenten die meer dan dertig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn;
- bestuursdocumenten die aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek als vermeld in artikel II.38 van bestuursdecreet van 7 december 2018.

Tegen de besluiten genomen door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau kan u klacht indienen en dit binnen een periode van 30 dagen, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Meer informatie: decreet Openbaarheid van bestuur van 23 maart 2004 en het Bestuursdecreet van 7 december 2018.