Oorzaken van bodemverontreiniging door stookolietanks

Oorzaken van bodemverontreiniging

Indien u als particulier geconfronteerd wordt met een schadegeval dat mogelijk bodemverontreiniging op uw grond heeft veroorzaakt, is dat vaak door een defecte stookolietank (of de leidingen er van) of een overvulling van de tank.

  • Lek in de tank

Dit vormt een risico bij oude tanks, van meer dan 45 jaar oud. De manier om dit tijdig te ontdekken, is de verplichte controle van uw stookolietank tijdig te laten uitvoeren. Ook uw stookolieverbruik geeft u een indicatie. Stel uw stookolietank als ze niet meer gebruikt wordt zo spoedig mogelijk buiten gebruik. Zelfs als de tank leeg is, kunnen er zich toch nog restanten in bevinden.

  • Lekkende retourleiding

Dit is het meest voorkomende accident en een van de grootste oorzaken van bodemverontreiniging. De oplossing is zeer simpel. Plaats eenĀ éénpijpssyteem Dit komt voor bij stookolietanks die nog over een tweepijpsysteem met zuig- en retourleiding beschikken.

  • Overvulling

Om overvulling te voorkomen, dient de stookolietank te beschikken over een overvulbeveiligingssysteem, dat ervoor zorgt dat de vuloperatie tijdig gestopt wordt. Dit kan een akoestisch signaal zijn dat een verwittiging geeft wanneer de te vullen houder voor 95 % is gevuld, of een beveiligingssysteem dat automatisch de vloeistoftoevoer afsluit zodra de te vullen houder voor maximum 98 % is gevuld. Zorg dat dit goed functioneert. Een sanering na een overvulling kost zeer veel geld. Indien u een attest van tankcontrole kan voorleggen, is het wel de leverancier zijn verzekering die betaalt.

Te doen bij bodemverontreiniging

  • Schiet meteen in actie

Een lek laat u best zo snel mogelijk herstellen om te voorkomen dat er nog meer product in de bodem dringt. Gaat het om een lek bij een ondergrondse tank? Laat de tank meteen leegmaken door een erkende firma. Is de verontreiniging oppervlakkig? Dan strooi je best absorberende korrels of zagemeel. Zo dringt de verontreiniging niet verder in de bodem.
Merkt u als eigenaar-verhuurder dat de huurder nalaat om meteen actie te ondernemen? Probeer er dan zelf voor te zorgen dat de grond niet meer vervuild wordt.

Is de schade vrij beperkt gebleven? Dan is het afgraven van de vervuilde grond meestal de beste methode om de verontreiniging te verwijderen. Dit moet gebeuren onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige. De grond moet vervolgens afgevoerd worden naar een erkend centrum voor grondreiniging.

  • Breng het gemeentebestuur op de hoogte

Hebt u de meest dringende maatregelen genomen? Neem dan contact op met de dienst Milieu. Meld het schadegeval binnen 14 dagen, zodat u beroep kan doen op de vereenvoudigde procedure voor schadegevallen. Als huurder brengt u zo snel mogelijk de eigenaar van de grond op de hoogte.

  • Neem contact op met een bodemsaneringsdeskundige

Neem zo snel mogelijk contact op met een erkend bodemsaneringsdeskundige. Deze adviseert en begeleidt u bij de verdere aanpak van het schadegeval.

  • Ga na of de verzekering tussenkomt

Neem contact op met uw verzekeringsagent (brandverzekering en/of familiale verzekering). Deze gaat na of u recht hebt op een tussenkomst en of er een dossier kan worden opgestart tegen een mogelijk aansprakelijke.