Proportionele vermindering van de onroerende voorheffing

Als een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, dan kan het kadastraal inkomen (KI) van dat onroerend goed proportioneel worden verminderd. Het KI wordt verminderd in verhouding tot het aantal maanden dat het goed heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht.

Voorwaarden

Er kan een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing worden toegekend in volgende drie gevallen:

 • Leegstand
  Als een bebouwd onroerend goed minimum 90 dagen in een aanslagjaar leeg staat (niet-gemeubileerd) en geen inkomsten heeft opgebracht, dan het kadastraal inkomen (KI) in een aantal gevallen proportioneel verminderd worden. Aangezien de onroerende voorheffing berekend wordt op basis van het KI, zal ook de onroerende voorheffing lager liggen.

 • Vernieling
  Ook bij vernieling van het onroerend goed, kan het KI (en dus ook de onroerende voorheffing) proportioneel verminderd worden.

 • Materieel en outillage
  Ook voor materieel en outillage kan het KI worden kwijtgescholden of verminderd.

Hoe aanvragen

De proportionele vermindering moet u elk jaar opnieuw aanvragen

Als u denkt in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering, dan moet u nadat u het aanslagbiljet betaald hebt een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. 

U noteert volgende zaken in uw bezwaar:

 • De reden waarom u bezwaar indient: proportionele vermindering
 • De naam en het adres van de belastingplichtige
 • Het RRN (burgers) of identificatienummer (rechtspersonen, bedrijven,...) van de belastingplichtige.
 • Het kohierartikelnummer van het aanslagbiljet waartegen bezwaar wordt ingediend of een kopie van het aanslagbiljet.
  U vindt het kohierartikelnummer bovenaan het aanslagbiljet.

U voegt bij uw bezwaar:

 • een attest van burgemeester, politie of andere officiële instantie waaruit blijkt dat het onroerend goed leegstaand was gedurende de volledige periode waarvoor de proportionele vermindering gevraagd wordt.
  of
 • een attest van de gemeente of van het Vlaamse gewest van opname in de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde woningen of bedrijfsruimten.

U hebt tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt. Als u het aanslagbiljet ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden. 

U bezorgt uw ondertekend bezwaar:

 • via het contactformulier aan de Vlaamse Belastingdienst
 • of per post naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst.