Diensthoofd burgerzaken (B4-B5) statutair voltijds

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een:

VOLTIJDS M/V DIENSTHOOFD BURGERZAKEN (B4-B5) STATUTAIR

De deskundige burgerzaken heeft de algemene leiding over deze dienst burgerzaken. In die hoedanigheid is hij/zij verantwoordelijk voor:

 • Volledige administratie omtrent geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteit en aanverwanten
 • Afgifte van en opvolging van de wetgeving betreffende rijbewijzen en aanverwante vergunningen
 • Administratie omtrent vreemdelingen
 • Actualiseren bestanden en registers en afleveren van de daarbij horende documenten
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen

TAKENPAKKET:

 • Algemene leiding over de dienst burgerzaken
 • Studiewerk: op de hoogte blijven van de vigerende wetgeving en er op toezien dat deze correct wordt toegepast;
 • Zorgen voor een heldere interne en externe communicatie
 • Opmaak, uitvoering en opvolging college- en gemeenteraadsdossiers
 • Goede contacten onderhouden met aan de dienst gerelateerde overheden
 • Verrichten van polyvalente taken

TEWERKSTELLING: in statutair verband – aanwerving 1 juli 2021

DIPLOMA:

 • diploma bachelor of gelijkgesteld
 • reeds beroepservaring in een openbaar bestuur:
  - ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graag B1-B3 of in de hogere graden van niveau C (C4-C5);
  - ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C.

 AANBOD

 • maandwedde: minimum 2.894,41 euro en maximum 4.715,21 euro (index 02/2021)
 • maaltijdcheques waarde: 8 euro
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 euro/ km heen en terug)
 • hospitalisatieverzekering
 • minimum 30 vakantiedagen

EXAMENPROGRAMMA:

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.

WERVINGSRESERVE: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

UW KANDIDATUUR, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • online 
 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestigingmet een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 12 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be.