Verkeersraad

De adviesraad voor verkeersbeleid, of verkeersraad genoemd, heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid, dit via samenwerking en overleg met de gemeente. 

Hiertoe brengt de verkeersraad op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit m.b.t. verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 

De verkeersraad is samengesteld uit afgevaardigden van de andere erkende adviesraden in de gemeente, de scholen, de politiezone, het ondernemersverbond en natuurlijke personen die deskundig zijn op verkeersgebied of die actief willen meewerken om de doelstellingen van de verkeersraad te behartigen. In de verkeersraad zetelen tevens een aantal niet stemgerechtigde leden: de burgemeester en de leden van het schepencollege, bevoegd voor mobiliteit en verkeer, ruimtelijke ordening en openbare werken. 

De verkeersraad vergadert een viertal keer per jaar.