Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste beslissingsorgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Bekendmakingen raad voor maatschappelijk welzijn


De raad voor maatschappelijk welzijn zijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het OCMW.

Sommige bevoegdheden kunnen niet gedelegeerd worden, waaronder:
• de goedkeuring van het organogram
• de vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel
• de goedkeuring van het meerjarenplan en het budget van het OCMW
• de goedkeuring van reglementen
• het aanstellen van de topambtenaren van het OCMW
• het oprichten of toetreden tot rechtspersonen
• overheidsopdrachten (vanaf bepaald bedrag)
• het goedkeuren van beheersovereenkomsten
• …