Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste beslissingsorgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).


De raad voor maatschappelijk welzijn zijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het OCMW.

Sommige bevoegdheden kunnen niet gedelegeerd worden, waaronder:
• de goedkeuring van het organogram
• de vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel
• de goedkeuring van het meerjarenplan en het budget van het OCMW
• de goedkeuring van reglementen
• het aanstellen van de topambtenaren van het OCMW
• het oprichten of toetreden tot rechtspersonen
• overheidsopdrachten (vanaf bepaald bedrag)
• het goedkeuren van beheersovereenkomsten
• …

De raad voor maatschappelijk welzijn van Oud-Heverlee vergadert in principe elke 4de donderdag van de maand om 20:00 uur in de zaal op de 2de verdieping van het sociaal huis. Iedereen is welkom om het openbare gedeelte van de zittingen bij te wonen.