Gemeenteraad

De gemeenteraad, als opperste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet specifiek aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen is opgedragen. 

Bekendmakingen gemeenteraad

De belangrijkste opdrachten van de gemeenteraad zijn:

  • De aanstelling van de schepenen en van de leden van het OCMW
  • De goedkeuring van het gemeentelijk personeelskader en het organogram
  • De goedkeuring van het meerjarenplan en het budget van het gemeentebestuur
  • De vaststelling van de belastingen en retributies
  • De goedkeuring van reglementen en verordeningen
  • Het toezicht op de ondergeschikte besturen
  • De bespreking van de problemen die leven in de gemeente (milieu, ruimtelijke ordening, verkeer,…) en het nemen van de nodige maatregelen tot ordening van de samenleving (reglementen en verordeningen).

De gemeenteraad van Oud-Heverlee vergadert in principe elke laatste dinsdag van de maand om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom om de zittingen bij te wonen.