GeCoRo

De GECORO staat voor ‘gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening’. De GECORO heeft als opdracht de gemeente te adviseren betreffende dossiers van ruimtelijke ordening. 

Hieronder dient te worden verstaan: adviezen bij de verdere uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in de vorm van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), de stedenbouwkundige verordeningen, omgevingsvergunningen en gemeentelijke dossiers betreffende de ruimtelijke ordening en de inrichting van het openbaar domein. De GECORO is samengesteld uit één voorzitter, een aantal deskundigen en een aantal maatschappelijke geledingen.