Covid - Subsidie noodfonds verenigingen

De gemeente voorziet een subsidie voor erkende verenigingen die financiële schade hebben geleden door covid 19.

Wat?

Deze subsidie compenseert doorlopende kosten bv. voor infrastructuur tijdens de
coronacrisis, de extra kosten voor het garanderen van een coronaproof werking, het wegvallen van inkomstenbronnen.

Voor wie?

Erkende Oud-Heverleese verenigingen (domeinen jeugd, sport, cultuur, welzijn) die een werkingssubsidie ontvangen binnen de van toepassing zijnde reglementen.

Voorwaarden

 • De kosten hebben betrekking op de periode maart 2020 - september 2021.
 • De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de werkingssubsidie van de verenigingen binnen domeinen sport, cultuur en welzijn en 25 % voor jeugd (verenigingen die reeds tussenkomst ontvingen voor zomerwerking). Referentie is werkjaar 2019-2020 voor sport en jeugd, kalenderjaar 2019 voor cultuur en welzijn.
 • Indien een vereniging kan aantonen dat haar voortbestaan door corona bedreigd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen op basis van het aanvraagdossier een extra tegemoetkoming toekennen. Voorwaarde is dat een transparante boekhouding wordt voorgelegd.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt via het formulier op het digitaal loket.
 • De aanvraag omvat een beschrijving van de negatieve financiële impact voor de vereniging met vermelding van het totale bedrag en met een gedetailleerde omschrijving per onderdeel of schadepost.
 • Er zijn twee aanvraagperiodes:
  1. Deadline 15 februari 2021 voor de periode maart - december 2020.
  2. Deadline 15 november 2021 voor de periode januari - september 2021.
 • In april 2021 wordt in een tussentijdse evaluatie afgetoetst of de ondersteuningsmaatregelen nog in overeenstemming zijn met de situatie op dat ogenblik en met de noden van de verenigingen.