Burgerbegroting

Er bestaan binnen onze gemeente heel wat inspraakkanalen. Met de burgerbegroting willen we een stapje verder gaan. De ideeën komen van inwoners zelf, en ze steken ook zelf de handen uit de mouwen om het idee uit te voeren.
Er bestaan binnen onze gemeente heel wat inspraakkanalen: adviesraden, hoorzittingen, een vragenuurtje voor de gemeenteraad, .. het is er allemaal. Vaak worden inwoners dan uitgenodigd om te reageren op voorstellen van experts, uitgewerkte plannen.

Met de burgerbegroting willen we een stapje verder gaan. De ideeën komen van inwoners zelf en ze steken ook zelf de handen uit de mouwen om het idee uit te voeren. Want we geloven dat mensen de experts bij uitstek zijn als het gaat over hun eigen buurt. Wat missen we ? Wat zou het samenleven hier wat extra glans kunnen geven ?

Je krijgt van de gemeente een budget en waar nodig ook technisch advies om jullie idee zelf waar te maken. Want dat is belangrijk: het idee, de uitvoering, het onderhoud, vertrekt vanuit de buurt zelf. Door samen na te denken, te overleggen, samen de handen uit de mouwen te steken wordt de verbondenheid in de buurt versterkt.

Soortgelijke initiatieven bestaan al in heel wat grote steden. In Leuven zijn er ondertussen heel wat "kom op voor je wijk"-projecten gerealiseerd. Een muurschildering, een buurtbank met een kruidentuin als theehoekje, bijenkasten met de straathoning, een ravotzone, ... het kan allemaal.

Ieder idee dat de woon- en leefkwaliteit duurzaam kan vergroten is welkom.

Vanaf 1 juli kan je een voorstel indienen.
Je vindt het aanvraagformulier hier of in bijlage als je het liever schriftelijk invult. Je hebt tot 15 september de tijd om het in te dienen.

Aanvragen worden eerst geadviseerd door een stuurgroep van betrokken gemeentelijke diensten. Het college van burgemeester en schepenen neemt de definitieve beslissing. Aansluitend brengen wij je op de hoogte van de beslissing en het vervolgingstraject.
Uiterlijk tegen 1 december moet de selectie achter de rug zijn. De gemeente voorziet hiervoor een budget van 20.000 euro per jaar. 

Wat zijn de spelregels?

  • Het budget per project is beperkt, max. 2500 euro. We mikken op kleinschalige ingrepen, op projecten die overzichtelijk blijven. 
  • Een aanvraag moet minstens twee trekkers hebben, en gesteund zijn door 12 mensen uit de buurt. De trekkers staan in voor rapportage, inhoudelijk en financieel, en zijn contactpersoon. Verenigingen mogen mee partners zijn en een project ondersteunen
  • Het project moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de ganse buurt, en wordt dus ook bij voorkeur gerealiseerd op openbaar domein. Als het project op privé-domein uitgevoerd wordt, moet er een duidelijk en concreet engagement zijn van de eigenaar om het project gedurende minstens vier jaar zeer duidelijk en breed publiek toegankelijk te houden. 
  • Het project is een groepsproces,er is in elke stap aandacht voor ‘hoe betrekken we zoveel mogelijk mensen’: de voorbereiding, de concrete uitwerking, de uitvoering en de nazorg.
  • Het project heeft een blijvend en duurzaam resultaat. Het resultaat moet minstens 4 jaar na afwerking blijven bestaan. Er is nagedacht over onderhoud. Wanneer er beplanting wordt voorzien, werkt men met streekeigen en bijvriendelijke beplanting. “We willen op het jaarlijks straatfeest een extra groot springkasteel voorzien” komt dus niet in aanmerking.
  • Het project heeft een realistische timing en begroting. Het project moet op 12 maanden gerealiseerd zijn. Die termijn kan eventueel verlengd worden, als er tijdens de uitvoering obstakels opduiken.