Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk OCMW vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Gemeente en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen. Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad sinds 2019 dezelfde samenstelling kent, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. In Oud-Heverlee zijn dit zes leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder.