Asbest

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.
 

Soorten asbest

  • Hechtgebonden asbest (vast asbest): hier zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest): hier zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Asbest herkennen

Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.
  • Is op een golfplaat of lei de aanduiding AT te lezen, dan bevat die zeker asbest.
  • De aanduiding NT is enkel te vinden op asbestvrije golfplaten of leien.
Met de beslissingsboom leien en de beslissingsboom golfplaten, kunt u nagaan of uw leien of golfplaten asbesthoudend zijn of niet. Op asbestinfo.be vindt u meer informatie over hoe u asbesthoudend materiaal kunt herkennen en foto's van typische asbesttoepassingen.Wilt u 100% zeker zijn, dan moet u een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. Zo'n analyse kost ongeveer 50 à 75 euro per staal. Er is een lijst van erkende laboratoria voor de identificatie van asbest in materialen. Alleen die erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen uit.
 

Vrijkomen van asbestvezels

Asbestvezels komen vrij
  • als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden)
  • of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Verven en behangen kan wel.
Bij niet-hechtgebonden asbest (zoals asbestkoord of plaaster-isolatie rond verwarmingsleidingen) komen de vezels altijd gemakkelijk vrij.

Asbest verwijderen

Afhankelijk van het soort asbestmateriaal en de staat waarin deze zich bevindt, is bepaald hoe het asbestmateriaal moet verwijderd worden en wie dit mag doen.Er is (nog) geen echte verplichting om asbest te verwijderen, maar beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kunt u best verwijderen of laten verwijderen. Zo vermijdt u blootstelling aan asbestvezels en riskeert u geen milieuovertreding door het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen die uit het beschadigde of verweerde asbesthoudende materiaal kunnen vrijkomen. Asbesthoudend materiaal in goede staat mag u laten zitten. Zodra het beschadigd raakt, is het beter het te verwijderen.De OVAM werkt aan een beleid en regelgeving om versneld asbest uit gebouwen te verwijderen als ze beschadigd of verweerd zijn.
 

Ophaling asbest aan huis

Vanaf juni 2021 wordt asbest tegen betaling aan huis opgehaald door EcoWerf. Aanvragen kunnen vanaf 17 mei worden ingediend.

Alle info kan u hier terugvinden: https://www.ecowerf.be/ophaling-asbest-aan-huis

Asbestcement (eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet en alle materialen met gebonden asbest) mag u gratis aanbieden op het recyclagepark.

Let op: vermijd het breken van dit materiaal, gebroken stukken mogen enkel verpakt (in plastic) aangeboden worden.