Voltijds statutair administratief medewerker omgevingsdienst (C1-C3)

De afdeling ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu heeft als doelstelling het milieubeleid en het ruimtelijk beleid van de gemeente te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Hier wordt een langetermijnvisie uitgewerkt met specifieke aandacht voor de leefbaarheid en duurzaamheid.

De afdeling staat in voor de ontwikkeling en opvolging van de diverse plannen met betrekking tot stedenbouw en ruimtelijke ordening, met als doel de ruimtelijke samenhang van de gemeente te verbeteren. Tevens staat de dienst in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de vergunningen zoals omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, …) (vergunnings- en handhavingsluik). De afdeling staat in voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid rond leefmilieu.

Tewerkstelling: in statutair verband – aanwerving januari 2023

Diploma: diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs

Taken:

 • adviezen vragen aan de bevoegde administraties, organiseren van openbare onderzoeken teneinde de te volgen procedures correct te laten verlopen.
 • elk dossier inbrengen in het vergunningenregister en alle documenten aanmaken, die nodig zijn om het dossier door te sturen naar andere administratieve overheden en de burger om op die wijze een historiek op te bouwen van alle bebouwde percelen.
 • Opmaken en opvolgen vergunningenregister.
 • Invoeren van gegevens in het GIS
 • verstrekken aan de burger van alle mogelijke informatie over de huidige wetgeving, de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een kadastraal perceel de te volgen procedures teneinde de burger in staat te stellen aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • briefwisseling met notarissen verrichten om alzo correcte informatie te verstrekken ter voorbereiding van elke overdracht van een onroerend goed

Aanbod

 • startsalaris van minimum 2.228,14 € (niveau C1-C3)
 • statutaire benoeming van onbepaalde duur na evaluatie
 • maaltijdcheques per gewerkte dag van 8 €
 • ecocheques 2 x 100 € per jaar
 • woon- werkverkeer: fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer
 • fiscaalvriendelijk aankopen (elektrische) fiets
 • hospitalisatieverzekering en keuze aansluiting gezinsleden
 • minimum 30 vakantiedagen
 • flexibele werktijden en mogelijkheid om te telewerken
 • lidmaatschap GSD-V met tal sociale voordelen en kortingen

Examenprogramma:

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (de wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt) en een mondelinge proef waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.

De schriftelijke proef vindt plaats op maandag 12 december 2022, de mondelinge proef (na het behalen van 50% op de schriftelijke proef) vindt plaats op maandag 19 december 2022.

Wetgeving:

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

 

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • onlineformulier 
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

 

Uiterste inschrijvingsdatum  8 december 2022 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

Bijkomende inlichtingen in verband met inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure zijn terug te vinden op deze website of op de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be.